Si continua navegant entenem que accepta l'ús de cookies.    


Privacitat

L'accés a alguns dels serveis i productes oferts a través de la web de FONT & ROSELL ADVOCATS, SLP pot requerir que l'usuari proporcioni determinats dades de caràcter personal. Li informem que totes les dades es mantenen en la més estricta privadesa d'acord amb la legislació vigent: Llei Orgànica 15/99, de 13 de desembre de 1999 sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal, així com en el que es disposa en la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (Llei 34/2002 d'11 de juliol) i altra normativa aplicable.

FONT & ROSELL ADVOCATS, SLP es compromet en la utilització de les dades de caràcter personal recaptats respectant la seva confidencialitat i utilitzant-los amb la finalitat de facilitar un millor servei i informació sobre els productes i serveis oferts. Es compromet a donar compliment a la seva obligació de guardar-los i adaptar totes les mesures per evitar l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d'acord amb l'establiment en el Reglament de Mesures de Seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal, aprovat pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre.

L'usuari consent de forma expressa la recollida i tractament de les seves dades personals recaptades com a conseqüència del registre a l'àrea restringida o per la contractació on-line de qualsevol producte o servei continguts a la web.

Els usuaris poden a tot moment exercitar els drets reconeguts en la Llei Orgànica 15/1999, i en particular els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes previstos en la LOPD i altres normes que la desenvolupen, sempre que resultés pertinent, dirigint-se per escrit i signat al titular dels fitxers: FONT & ROSELL ADVOCATS, SLP amb adreça a la Plaça de la Sardana, lletra G, baixos de Vic, adjuntat fotocòpia del seu document nacional d'identitat o bé, si s'escau, el seu passaport.